Medlem af folkekirken

De fleste bliver medlem af folkekirken ved at blive døbt, mens de er spædbørn. Man kan dog også blive medlem senere i livet. Man kan frit melde sig ud.

Medlemmer af folkekirken har ret til kirkelig betjening, normalt i det sogn, hvor de bor. Ret til kirkelig betjening omfatter bl.a. retten til at blive viet i kirken og til at blive begravet med bistand af en præst i folkekirken. Medlemmer af folkekirken skal betale kirkeskat.

Et medlem af folkekirken, der flytter til udlandet, bevarer sit medlemskab af folkekirken, medmindre han eller hun selv melder sig ud. Hvis man er skattepligtig i Danmark, men slutter sig til en af de danske menigheder i udlandet, har man mulighed for at få overført sin kirkeskat til den menighed.

Udmeldelse af Folkekirken

Der fremsendes en kort skriftlig meddelelse vedlagt den pågældendes fødsels- og dåbsattest. Eller udmeldelse kan ske ved personligt fremmøde hos sognepræsten eller på kirkekontoret. Man vil herefter modtage en ny attest, hvoraf det fremgår, at man er udmeldt af Folkekirken.

NB! Ved udmeldelse af Folkekirken mister man retten til gejstlig medvirken ved kirkelige handlinger, ligesom heller ikke kirkens personale kan forventes at medvirke (organist, kirkesanger, kirketjener m.m.). Man mister endvidere retten til at benytte kirken
som bygning.

Se mere under menupunkterne Vielse og kirkelig velsignelse
og Død og begravelse.

Indmeldelse / genindmeldelse i Folkekirken

Personlig henvendelse til én af sognets præster.


Se også ...


Folkekirken.dk/
> Om folkekirken